Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1293 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wydzielenia z regionu Mazowsza dwóch odrębnych województw – druk nr 1293 – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską
2 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie punktu pt.: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat procedur kontrolnych przestrzegania warunków i zasad pracy zatrudnionych w pojazdach komunikacji publicznej kierowców, motorniczych i maszynistów ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania dopuszczalnych norm czasu pracy oraz zawierania umów o prowadzenie pojazdów u kilku przewoźników jednocześnie” – wniosek zgłoszony przez radnego M. Binkowskiego
3 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o zdjęcie 1259 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec – druk nr 1259 – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Miasta A. Dduszko-Zyglewską
4 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1292 – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ruchu tranzytowego z Południowej Obwodnicy Warszawy do lokalnej sieci drogowej Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa – druk nr 1292 – wniosek zgłoszony przez radną E. Janczar
5 Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek o wprowadzenie 1291 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 1291 – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
6 1268 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim - druk nr 1268
7 1256 + A, B, C, D - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 1256 + A, B, C, D
8 1257 + A, B, C, D - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 1257 + A, B, C, D
9 1288 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku oraz spłatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań – druk nr 1288
10 1289 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku – druk nr 1289
11 1290 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie emisji obligacji miasta stołecznego Warszawy oraz określenia zasad ich nabywania, zbywania i wykupu – druk nr 1290
12 1293 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wydzielenia z regionu Mazowsza dwóch odrębnych województw – druk nr 1293
13 1292 - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ruchu tranzytowego z Południowej Obwodnicy Warszawy do lokalnej sieci drogowej Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa – druk nr 1292
14 1264 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów – druk nr 1264
15 1267 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów – druk nr 1267 + A + autopoprawka
16 1267 + A - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów – druk nr 1267 + A - wniosek o wprowadzenie 1294 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów – druk nr 1294 – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską
17 1294 – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów – druk nr 1294
18 1213 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – druk nr 1213
19 1242 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych – druk nr 1242
20 1271 - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Daszkiem” w Warszawie, ul. Żytnia 75/77 – druk nr 1271