Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat podjętych natychmiastowo działań w związku z załamaniem pogody w dniu 29 czerwca 2020 r.
2 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie sprzeciwu wobec działań niektórych samorządów zmierzających do likwidacji bądź zawieszenia ”Janosikowego” – druk nr 1105
3 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przyczyn gromadzenia się znacznej ilości wody deszczowej na ulicach Warszawy w dniach 22 czerwca 2020 roku i 29 czerwca 2020 roku oraz na temat aktualnego stanu przygotowań m.st. Warszawy i jej infrastruktury krytycznej do skutecznego przeciwdziałania takim sytuacjom w przyszłości
4 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego M. Binkowskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat procedur bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zatrudnienia kierowców, motorniczych i maszynistów, oraz o trybie i zasadach zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi realizującymi obsługę połączeń komunikacji publicznej
5 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Sekretarza m.st. Warszawy M. Wojdata o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - druk nr 1103
6 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Sekretarza m.st. Warszawy M. Wojdata o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 1104
7 Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Sekretarza m.st. Warszawy M. Wojdata o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – druk nr 1086 (ul. Krzemienna)
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 1092
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego – druk nr 1068 - poprawka Komisji Ładu Przestrzennego
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego – druk nr 1068
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II – druk nr 1070
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek – druk nr 1069 + A
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Agrykola – druk nr 1095
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - druk nr 1103
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy – druk nr 1102+A
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 1104
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+” na lata 2020-2023 – druk nr 1098
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty netto Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejza rok obrotowy 2019 – druk nr 1076
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty netto Szpitala Specjalistycznego „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok obrotowy 2019 – druk nr 1077
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 1002