Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego M. Frankowskiego w imieniu grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 990
2 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2020 rok – druk nr 986
3 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz na rok 2020 – druk nr 987
4 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów – druk nr 988
5 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie – druk nr 989
6 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 – druk nr 985
7 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – druk nr 922 (Trakt Leśny)
8 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 952 + A
9 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności – druk nr 953 + A
10 Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – druk nr 983
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę o ustanowieniu dnia 1 sierpnia Dniem Pamięci Warszawy – druk nr 975
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 966 + A
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050 – druk nr 985
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – druk nr 940
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowego Miasta – druk nr 947
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Północnego – druk nr 961 - poprawka zgłoszona przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Północnego – druk nr 961 z poprawką
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej – druk nr 962
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 990
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – druk nr 970