Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy S. Potapowicza o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania przez m.st. Warszawa wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – druk nr 956
2 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy o zawieszeniu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – druk nr 954
3 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego – druk nr 955
4 Przyjęcie protokołów XXVII i XXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół XXVII
5 Przyjęcie protokołów XXVII i XXVIII sesji Rady m.st. Warszawy - protokół XXVIII
6 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania przez m.st. Warszawa wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – druk nr 956
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy o zawieszeniu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – druk nr 954
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego – druk nr 955
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – druk nr 942 + A
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy – druk nr 950
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2020 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim - druk nr 948
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie – druk nr 850
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie – druk nr 850 - wniosek zgłoszony przez radną I. Pawłowską
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie – druk nr 850
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – druk nr 949
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 939
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty – druk nr 917
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty – druk nr 917 - wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty – druk nr 917
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych – druk nr 928