Aktualne zestawienie dla: Mariusz Frankowski

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie protokołu obrad XXVI sesji Rady m.st. Warszawy
2 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 828 - poprawka zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
3 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 – druk nr 828
4 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 829 - poprawka zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
5 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 829 - poprawka zgłoszona przez radnego W. Klimiuka
6 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok – druk nr 829
7 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Soszyńskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 – druk nr 931
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze – druk nr 918
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 – druk nr 931
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – druk nr 920
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok – druk nr 921
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w rejonie ulic: Emaliowej i Foliałowej – druk nr 926
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 – druk nr 916
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ………………………………… na Prezydenta m.st. Warszawy – druk nr 919