Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad XCVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2024 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3620
2 Przyjęcie porządku obrad XCVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana– druk nr 3619
3 Przyjęcie porządku obrad XCVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” – druk nr 3621
4 Przyjęcie porządku obrad XCVII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego M. Budziszewskiego o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – druk nr 3238 + A
5 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3613
6 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3614
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2024 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3620
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok – druk nr 3603
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2050 – druk nr 3593 + A,B,C
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok – druk nr 3594 + A,B,C,D
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Warszawskiego Malucha” – druk nr 3621
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej – druk nr 3588
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy – druk nr 3598
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych – druk nr 3599
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach – druk nr 3600
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w umowie o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik – druk nr 3601
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana– druk nr 3619
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25 – druk nr 3605
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 431 w Warszawie, ul. Kartograficzna 6 – druk nr 3612
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy – druk nr 3606