Aktualne zestawienie dla: Ewa Janczar

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 686
2 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 687
3 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowej spółki m.st. Warszawy działającej pod firmą: Szpital Solec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z jednoosobową spółką m.st. Warszawy działającą pod firmą: Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w trybie łączenia przez przejęcie – druk nr 707
4 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat stanu prac oraz merytorycznych podstaw projektu drastycznej podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi przedstawionego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 14 .11.2019."
5 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego - w imieniu grupy radnych KO - o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 729
6 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego - w imieniu grupy radnych PiS - o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy kontroli prawidłowości postępowania przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie zawarcia ze spółką Progresja Music Zone: umowy dzierżawy Fortu Bema i umowy reklamowej w związku z organizacją przez ten podmiot Chińskiego Festiwalu Świateł – druk nr 731
7 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: "Dokończenie informacji na temat informacji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności."
8 Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) - w imieniu grupy radnych PiS - o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie polityki wobec seniorów i niepełnosprawnych."
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy – druk nr 729
10 Projekt obwieszczenia Rady m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 663
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy – druk nr 708 - głosowanie wniosku mniejszości zgłoszonego podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy – druk nr 708 - głosowanie poprawki nr 1 Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy – druk nr 708 - głosowanie poprawki nr 2 Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy – druk nr 708
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna – druk nr 709 - głosowanie wniosku mniejszości zgłoszonego podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna – druk nr 709
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika – druk nr 706+A - głosowanie poprawki Komisji Ładu Przestrzennego
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika – druk nr 706+A
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego – druk nr 670
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 684