Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Lasockiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Śledczej Rady m.st. Warszawy do zbadania prawidłowości i legalności działań organów m.st. Warszawy i organów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w zakresie: Oczyszczalnia Ścieków "Czajka" (wszelkich elementów składowych, w tym kolektorów doprowadzających ścieki) oraz Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych – druk nr
2 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy P. Rabieja o wprowadzenie do porządku obrad projektuuchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 22 – druk nr 573
3 Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zadośćuczynienia osobom poszkodowanym przez reprywatyzację – druk nr 572
4 XIX sesja Rady m.st. Warszawy – 26.09.2019 r. - wniosek zgłoszony przez radnego S. Kaletę o zarządzenie przerwy w obradach
5 Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji Rady m.st. Warszawy
6 XIX sesja Rady m.st. Warszawy – 26.09.2019 r. - wniosek zgłoszony przez radnego S. Kaletę o zarządzenie przerwy w obradach
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uzgodnienie zmian w Statucie miasta stołecznego Warszawy – druk nr 532
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy – druk nr 521
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych – druk nr 567
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ostrobramskiej część II – druk nr 531+A,B
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej – druk nr 529
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy – druk nr 568
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa – druk nr 569
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej – druk nr 570
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty – druk nr 526 (ul. Dzielna)
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty – druk nr 527 (ul. Grójecka)
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty – druk nr 528 (ul. W. Skorochód-Majewskiego)
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Warszawie, ul. Mieszka I 7 – druk nr 517
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 – druk nr 508
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie założenia CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Ostródzka 175 – druk nr 504