Aktualne zestawienie dla: Monika Jaruzelska

Lp. Głosowanie Za Przeciw Wstrzymał(a) się Nie głosował(a)
1 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie, ul. M. Gandhiego 13 - druk nr 346
2 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek - druk nr 349
3 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Paryż - druk nr 350
4 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 901/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego - druk nr 351
5 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o ogólnej sytuacji i aktualnej kondycji finansowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy"
6 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy D. Figurę w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wadowice Górne – druk nr 354
7 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego P. Mazurka (PiS) w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przypadających w czerwcu rocznic związanych z polskimi przemianami ustrojowymi – druk nr 352
8 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego B. Pobożego w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat aktualnej sytuacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81"
9 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka w imieniu Klubu Radnych PiS o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwiększenia partycypacji mieszkańców Warszawy w debacie nad raportem o stanie gminy – druk nr 353
10 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego w imieniu Klubu Radnych KO o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy – druk nr 330
11 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego m.st. Warszawy - druk nr 347
12 Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki - druk nr 348
13 Przyjęcie protokołów obrad X i XI sesji Rady m.st. Warszawy - protokół X sesji
14 Przyjęcie protokołów obrad X i XI sesji Rady m.st. Warszawy - protokół XI sesji
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 341
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 342
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydata na przedstawiciela społeczności lokalnej do Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – druk nr 320 - poprawka zgłoszona przez radnego J. Szostakowskiego
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydata na przedstawiciela społeczności lokalnej do Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – druk nr 320
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 901/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego - druk nr 351
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych – druk nr 339+A