Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3206
2 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie – – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy R. Kaznowską o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie, ul. Pułku AK „Baszta” 3 poprzez zmianę siedziby – druk nr 3207
3 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego M. Budziszewskiego o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 3214
4 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie pkt. pn. – Informacja Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca wyników kontroli w wydziałach architektury dzielnic ws. wydawania warunków zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Mokotów i Praga Południe
5 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego – druk nr 3061 + A
6 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego F. Frąckowiaka o wprowadzenie pkt. pn. – Informacja Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie kosztów kampanii politycznych prowadzonych obecnie w Warszawie: "Dla Was zmieniamy Warszawę" oraz "Kto głosuje ten się liczy"
7 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea – druk nr 3185
8 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 3010 + A, B
9 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy A. Żebrowską o wprowadzenie pkt. pn. – Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przyczyn przypadków zatruć psów zgłaszanych przez mieszkańców Warszawy oraz działań podjętych przez służby miejskie w związku z tymi przypadkami
10 Przyjęcie porządku obrad LXXXVIII sesji Rady m.st. Warszawy – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar rzezi Pragi – druk nr 3205
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 3206
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie, ul. Podróżnicza 11 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3156
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie, ul. Strumykowa 21a poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3157
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie, ul. Głębocka 66 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3158
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 366 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Strumykowa 21 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3159
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie, ul. Płużnicka 4 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3160
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, ul. Leśnej Polanki 63/65 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – druk nr 3161
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Górczewska 201 – druk nr 3202
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie, ul. Pułku AK „Baszta” 3 poprzez zmianę siedziby – druk nr 3207
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 3179