Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie punktu pt.: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie przygotowania infrastruktury transportowej miasta do obsługi zwiększonego ruchu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego”
2 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o wprowadzenie punktu pt.: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat planów likwidacji lub przekształcenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie”
3 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny A. Śniegocką-Goździk o zdjęcie - Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w m.st. Warszawie – druk nr 3096
4 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską o wprowadzenie - Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy z okazji obchodów Dnia Straży Miejskiej w Warszawie – druk nr 3164
5 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia P. Lecha o wprowadzenie – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej rozbudowy Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – druk nr 3165
6 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat – druk nr 3060 + C
7 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego – druk nr 3030
8 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego S. Dratkiewicza o wprowadzenie punktu pt.: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wstrzymania budowy tramwaju do Wilanowa po decyzji sądu, który przychylił się do wniosku firmy Polnord. Firmę Polnord reprezentował pan Roman Giertych”
9 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy – druk nr 3155
10 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego o zdjęcie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego – druk nr 3061 + A
11 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku – druk nr 3162
12 Przyjęcie porządku obrad LXXXVI sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie – Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 3163
13 Przyjęcie protokołów obrad LXXXII, LXXXIII, LXXXIV i LXXXV sesji Rady m.st. Warszawy. Przyjęcie protokołu obrad LXXXII sesji Rady m.st. Warszawy
14 Przyjęcie protokołów obrad LXXXII, LXXXIII, LXXXIV i LXXXV sesji Rady m.st. Warszawy. Przyjęcie protokołu obrad LXXXIII sesji Rady m.st. Warszawy
15 Przyjęcie protokołów obrad LXXXII, LXXXIII, LXXXIV i LXXXV sesji Rady m.st. Warszawy. Przyjęcie protokołu obrad LXXXIV sesji Rady m.st. Warszawy
16 Przyjęcie protokołów obrad LXXXII, LXXXIII, LXXXIV i LXXXV sesji Rady m.st. Warszawy. Przyjęcie protokołu obrad LXXXV sesji Rady m.st. Warszawy
17 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy z okazji obchodów Dnia Straży Miejskiej w Warszawie – druk nr 3164
18 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia dotyczącej rozbudowy Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – druk nr 3165
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050 – druk nr 3125 + A,B
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok – druk nr 3126 + A,B