Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim - druk nr 3069
2 Przyjęcie porządku obrad LXXXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy T. Bratka o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy położonych w Warszawie przy Pasażu Simonsa – druk nr 3037
3 Przyjęcie porządku obrad LXXXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radnego T. Herbicha o wprowadzenie punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przygotowanego projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy"
4 Przyjęcie porządku obrad LXXXIV sesji Rady m.st. Warszawy. - wniosek zgłoszony przez radną J. Dymowską o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad wnoszenia i zbywania przez Prezydenta m.st. Warszawy udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach – druk nr 3031
5 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3062 - wniosek o zamknięcie dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
6 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3062 - wniosek o głosowanie bez dyskusji - zgłoszony przez radnego J. Szostakowskiego
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3062
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 3063
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim - druk nr 3069
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Grochowskiej 301/305 oraz 307 i Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – druk nr 3033
11 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych – druk nr 3070
12 ZMIANY PORZĄDKU OBRAD - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy E. Malinowską-Grupińską o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych – druk nr 3071
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/701/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czechowice – druk nr 3012
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Prystora – druk nr 3013
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchylenia w części uchwały Nr LXXXIII/2766/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – druk nr 3014
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dzieci Warszawy – druk nr 3015
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 147 i 149 z obrębu 3-11-45 w Międzylesiu – druk nr 3041
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – druk nr 3042
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy – druk nr 3019
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie, ul. Rozłogi 10 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego - druk nr 3016