Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącą Rady m.st. Warszawy M. Roguską o wprowadzenie – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przygotowywanej modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze) – druk nr 3018
2 Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie – Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie uregulowania przez Prezydenta m.st. Warszawy kwestii wykupu mieszkań zakładowych, zwłaszcza pod adresem Von Gogha 11, Świętosławskiego 4 oraz Antalla 2
3 Przyjęcie porządku obrad LXXXII sesji Rady m.st. Warszawy. – wniosek zgłoszony przez radnego W. Klimiuka o wprowadzenie punktu pt.: „Informacja Prezydenta m.st. Warszawy nt. podejmowanych kroków mających na celu odzyskanie dla m.st. Warszawy należących do niej nieruchomości przekazanych w zarząd bez decyzji zwrotowej
4 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przygotowywanej modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze) – druk nr 3018 - poprawka zgłoszona przez radnego S. Dratkiewicza
5 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie przygotowywanej modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze) – druk nr 3018
6 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie – druk nr 2938 - poprawka zgłoszona przez radnego J. Kaczyńskiego
7 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie – druk nr 2938 - wniosek o zwrócenie projektu uchwały do wnioskodawcy zgłoszony przez Przewodnicżcą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar
8 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty – druk nr 2996
9 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Powsinkowskiego – druk nr 2997
10 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muranowa – część wschodnia – druk nr 2998
11 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy św. Barbary – druk nr 2999
12 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy T. Chałubińskiego – druk nr 3000
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy – druk nr 3004
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2023 rok – druk nr 3002
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie – druk nr 3003
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej od lipca do września 2023 r. – druk nr 3001
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 3008
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki – druk nr 3011
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2991 (dot. drogi bez nazwy na dz. ewid. nr 18 i 31/22 z obr. 2-08-16)
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – druk nr 2992 (dot. drogi bez nazwy na dz. ewid. nr 9/1 i 10/1 z obr. 1-02-29)