Szczegóły sesji

# Głosowanie
1 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępczynię Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2988
2 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępczynię Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 2986
3 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Zastępczynię Prezydenta m.st. Warszawy A. Machnowską-Górę o wprowadzenie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – druk nr 2987
4 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego C. Jurkiewicza o wprowadzenie punktu pt: "Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przebiegu procesu rekrutacji na funkcję Sekretarza Miasta st. Warszawy"
5 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego K. Pietrusińskiego o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy o oddanie Parku im. Stefana Żeromskiego w administrowanie Dzielnicy Żoliborz – druk nr 2989
6 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego E. Janczar o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie – druk nr 2938
7 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radną B. Michalec o wprowadzenie projektu stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie poparcia idei nadania krzewowi róży imienia „Prezydenta Stefana Starzyńskiego” – druk nr 2990
8 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radną A. Auksel-Sekutowicz o zdjęcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – druk nr 2964 (Rondo J. Ochorowicza)
9 Przyjęcie porządku obrad LXXXI sesji Rady m.st. Warszawy - wniosek zgłoszony przez radnego D. Figurę o przesunięcie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego – druk nr 2911 z punktu 7 i procedowanie go jako ostatni punkt merytoryczny.
10 Przyjęcie protokołu obrad LXXX sesji Rady m.st. Warszawy
11 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy o oddanie Parku im. Stefana Żeromskiego w administrowanie Dzielnicy Żoliborz – druk nr 2989
12 Projekt stanowiska Rady m.st. Warszawy w sprawie poparcia idei nadania krzewowi róży imienia „Prezydenta Stefana Starzyńskiego” – druk nr 2990
13 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyznania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim – druk nr 2988
14 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka senioralna m.st. Warszawy – druk nr 2961
15 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych – druk nr 2951
16 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2023-2025 – druk nr 2981
17 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy – druk nr 2980
18 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050 – druk nr 2948+A
19 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok – druk nr 2949+A
20 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich – druk nr 2959