Działalność Rady

Decyzje Rady podejmowane są podczas sesji. Proces podejmowania uchwał, czyli ogół wszystkich czynności dokonywanych w Radzie Miasta i poza nią, w celu podjęcia uchwały, szczegółowo określa Statut m.st. Warszawy. Proces ten, nazywany procesem legislacyjnym, składa się z kilku etapów: wniesienia projektu uchwały do Rady, zaopiniowaniu podczas posiedzenia komisji właściwej dla danej problematyki wynikającej z projektu, a następnie dyskusji i głosowaniu na sesji. Projekty uchwał rozpatrywane są w dwóch czytaniach. Podczas posiedzeń Komisji odbywa się zazwyczaj pierwsze czytanie, jednak decyzją Przewodniczacego Rady Miasta oba czytania mogą odbyć się na sesji.

Porządek  obrad  sesji  ustala  Przewodniczący  po  zasięgnięciu  opinii Konwentu,  składającego  się  z:  Przewodniczącego,  wiceprzewodniczących  oraz  przedstawicieli  klubów. Rada wyraża swoją wolę i podejmuje decyzje w formie: uchwał – gdy wola Rady rodzi skutki prawne, stanowisk – gdy wola Rady nie rodzi skutków prawnych, ustaleń – w sprawach proceduralnych, a także w innych formach dopuszczonych ustawą.
Jeśli zachodzi potrzeba przewodniczący rady zwołuje na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miasta, tzw. sesję nadzywczajną.