Prace Rady w komisjach

Istotną część pracy Rady stanowią posiedzenia komisji, które są powoływane do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Rady oraz wyrażania opinii w sprawach przekazywanych pod ich obrady przez Radę lub przewodniczącego. Rada  m.st.  Warszawy  powołuje  Komisje  stałe  lub  doraźne  do określonych zadań, ustalając jednocześnie problematykę ich działania oraz skład osobowy. Poszczególne kluby do prac w Komisjach delegują tych  radnych,  którzy  są  specjalistami  w  konkretnej  dziedzinie  lub najlepiej znają zagadnienia rozpatrywane podczas posiedzeń Komisji. Szczególny  status  mają  dwie komisje.  Pierwsza  z  nich  to  Komisja Rewizyjna  kontrolująca  działalność  Prezydenta  i  występująca z  wnioskiem  o  udzielenie  bądź  nieudzielenie  mu  absolutorium,  po uprzednim  przeanalizowaniu  sprawozdania  z  wykonania  budżetu. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę Miasta w zakresie kontroli. Druga to Komisja Skarg Wniosków i Petycji, do  zadań  której  należy  przygotowywanie  projektów  rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta. W uzasadnionych przypadkach do określonych zadań Rada powołuje Komisje doraźne.

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady - szczegóły.