Prace Rady w komisjach

Istotną część pracy Rady stanowią posiedzenia komisji, które są powoływane do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Rady oraz wyrażania opinii w sprawach przekazywanych pod ich obrady przez Radę lub przewodniczącego.

Rada m.st. Warszawy powołuje Komisje stałe lub doraźne do określonych zadań, ustalając jednocześnie problematykę ich działania oraz skład osobowy. Poszczególne kluby do prac w Komisjach delegują tych radnych, którzy są specjalistami w konkretnej dziedzinie lub najlepiej znają zagadnienia rozpatrywane podczas posiedzeń Komisji. Szczególny status mają dwie komisje. Pierwsza z nich to Komisja Rewizyjna kontrolująca działalność Prezydenta i występująca z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie mu absolutorium, po uprzednim przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę Miasta w zakresie kontroli. Druga to Komisja Skarg Wniosków i Petycji, do zadań której należy przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta. W uzasadnionych przypadkach do określonych zadań Rada powołuje Komisje doraźne.

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady – szczegóły.