null

Wyniki wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.), Rada m.st. Warszawy dokonała naboru ławników do sądów powszechnych na kadencję
2016 - 2019.

Uchwały w sprawie wyborów na kadencje  2016 - 2019  ławników do sądów powszechnych:

 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie - XVIII/390/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/391/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie - XVIII/393/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie - XVIII/394/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie - XVIII/396/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie - XVIII/397/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie - XVIII/398/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie - XVIII/399/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/400/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/401/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/404/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie - XVIII/422/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/423/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie - XVIII/424/2015
 • w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/425/2015
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - XVIII/426/2015

Uchwała w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu - XVII/360/2015

Biuro Rady m.st. Warszawy uprzejmie informuje:

1. Dokumenty osób wybranych na ławników na kadencję 2016-2019 zostały przekazane bezpośrednio do właściwych sądów.

2. Dokumenty osób, które nie zostały wybrane na ławników na kadencję 2016-2019 można odebrać do dnia 28 grudnia 2015 r. w Biurze Rady m.st. Warszawy, w pok. 2024, XX piętro PKiN. Po tym terminie ww. dokumenty zostaną zniszczone.

Postępowanie z dokumentami regulują:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.)

Art. 164. § 1. Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, rady gmin, które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października. (…).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

§ 5. 1. Kartę wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
2. W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa w ust. 1, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.