null

Wydział Ogólny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jolanta Organowska  
Naczelnik Wydziału Ogólnego

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek


Pl. Defilad 1, p.XX, pok. 2024
00-901 Warszawa tel.: 22 443 05 84

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

W skład Wydziału Ogólnego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: 

1. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. obsługi Kancelaryjno–Administracyjnej

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno– Administracyjnej, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2.  przygotowywanie pism do dekretacji;
 3.  rozdzielanie zadekretowanej korespondencji do właściwych wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura;
 4. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 5. stworzenie organizacyjnych warunków do odbierania przez Przewodniczącego Rady
  i przechowywania wymaganych prawem oświadczeń Radnych;
 6. stałe aktualizowanie informacji o pracach Rady w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
 7. udostępnianie informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem wyboru ławników do sądów powszechnych;
  8a) bieżąca obsługa biblioteki oraz biblioteki multimedialnej;
  8b) obsługa portalu Rady;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

2. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Skarg i Wniosków

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Skarg i Wniosków, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. prowadzenie wykazu wpływających do Rady skarg oraz wydawanie opinii co do sposobu udzielania odpowiedzi na skargi;
 2.  monitorowanie, w szczególności pod kątem zachowania ustawowych terminów,
  prac w zakresie odpowiedzi na skargi oraz prowadzenie wykazu odpowiedzi
  na skargi;
 3. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej skarg;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

3. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno–Finansowych

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno– Finansowych, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. prowadzenie przy współpracy z Biurem Planowania Budżetowego Urzędu oraz Biurem Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu spraw finansowych Biura, w tym prowadzenie rejestrów oraz archiwizowanie dokumentacji;
 2. przygotowywanie projektów umów i nadzór nad właściwą realizacją umów;
 3. organizacyjna obsługa wyjazdów i szkoleń Radnych;
 4. rejestrowanie potwierdzonych przez Przewodniczącego Rady usprawiedliwień nieobecności Radnych na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji;
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej diet Radnych;
 6. zaopatrywanie sekretariatów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz sekretariatu Biura w artykuły biurowe oraz spożywczo-przemysłowe, służące do celów reprezentacyjnych;
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania przetargów;
 8. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych pracowników Biura;
 9. sporządzanie i przesyłanie miesięcznych wykazów oraz zestawienia rocznego godzin nadliczbowych do Biura Kadr i Szkoleń;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

4. Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów i Pomocy Radnym  

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Sekretariatów i Pomocy Radnym, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1.  prowadzenie sekretariatu Biura;
 2. zapewnienie obsługi sekretarskiej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
  w tym rejestracja przychodzących i wychodzących pism;
  2a) opracowywanie i prowadzenie kalendarza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady w zakresie udziału w uroczystościach rocznicowych,
  w tym państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych;
  2b) organizowanie oraz wstępne merytoryczne przygotowywanie posiedzeń Kapituły
  oraz rejestracja wniosków o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy;
  2c) prowadzenie ewidencji przyznanych wyróżnień „Zasłużony dla Warszawy”;
  2d) prowadzenie ewidencji stanu upominków i statuetek;
  2e) archiwizacja materiałów prasowych na temat Rady;
  2f) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem wyboru ławników do sądów powszechnych;
 3. dokumentowanie obecności w pracy pracowników Biura;
 4. informowanie uczestników Konwentu Rady o terminie, miejscu i porządku obrad;
 5. informowanie uczestników spotkań Przewodniczącego Rady z przewodniczącymi Komisji o terminie, miejscu i porządku obrad;
 6. pomoc Radnym przy organizowaniu dyżurów Radnych oraz prowadzenie i aktualizacja wykazu dyżurów Radnych;
 7. ułatwianie Radnym kontaktowania się z komórkami organizacyjnymi Urzędu
  oraz z osobami, urzędami i instytucjami zewnętrznymi w sprawach wiążących się
  z wykonywaniem przez Radnych ich mandatu;
 8. przekazywanie Radnym, poprzez skrytki Radnych oraz pocztę elektroniczną, informacji
  i korespondencji kierowanych do Radnych;
 9. udzielanie Radnym pomocy w wysyłaniu korespondencji w sprawach wiążących się
  z wykonywaniem przez Radnych ich mandatu;
 10. zbieranie od Radnych informacji o problemach, których rozwiązanie ułatwiłoby Radnym wykonywanie ich mandatu i przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Biura lub właściwym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Biura;
 11. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.

5. Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji i Monitoringu

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Koordynacji i Monitoringu, wchodzącego w skład Wydziału Ogólnego, należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań powierzonych koordynatorowi ds. ryzyka;
 2. kontrola stosowania standardów ISO w Biurze;
 3.  wykonywanie zadań koordynatora ds. wdrożenia Systemu Zarządzania Kompetencjami Zawodowymi;
 4. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora z zakresu kontroli zarządczej;
 5. współpraca i współdziałanie z biurami Urzędu przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych;
 6. nadzór nad zarządzaniem projektami współfinansowanymi z funduszy pomocowych oraz realizacja tych projektów zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi;
 7. monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów dla projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.