null

Wydział Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Piotr Sykut 
Naczelnik Wydziału Komisji

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 poniedziałek - piątek

Pl. Defilad 1, p.XX, pok. 2015
00-901 Warszawa tel.: 22 443 06 00 

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

W sprawach związanych z działalnością poszczególnych komisji Rady m.st. Warszawy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z sekreatrzami [lista kontaktowa].

Do zadań Wydziału Obsługi Komisji należy w szczególności w tym:

 1.  obsługa techniczno-organizacyjna obrad Komisji, w tym:
  a) przygotowywanie zaplecza technicznego na posiedzenia Komisji,
  b) prowadzenie harmonogramu rezerwacji sal obrad w Biurze,
  c) prowadzenie terminarza posiedzeń Komisji,
  d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowywania niezbędnych materiałów na posiedzenia Komisji,
  e) obsługa sekretarska przewodniczących Komisji w zakresie ich obowiązków związanych z kierowaniem Komisjami,
  f) przygotowywanie i przekazywanie Radnym, w sposób uzgodniony
  z Przewodniczącymi Komisji, zawiadomień o terminie, miejscu i porządku obrad Komisji,
  g) sporządzanie listy obecności Radnych na posiedzeniach Komisji i comiesięczne przekazywanie informacji na temat obecności Radnych na posiedzeniach Komisji pracownikowi zajmującemu się sprawami finansowymi Biura,
  h) dokonywanie magnetofonowej lub cyfrowej rejestracji obrad Komisji,
  i) sporządzanie protokołu z obrad Komisji, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie wymogami,
  j) przygotowywanie ostatecznych wersji przyjętych przez Komisję materiałów
  i przekazywanie ich zainteresowanym, zgodnie z ustaleniami lub poleceniem Komisji,
  k) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Komisji,
  l) przygotowywanie materiałów na Konwent Rady w sprawach należących do zakresu działania Wydziału,
  m) przygotowywanie spotkań Przewodniczącego Rady z przewodniczącymi Komisji
  oraz sporządzanie list obecności i notatek z przedmiotowych spotkań,
  a także nadawanie biegu sprawom, wynikającym z podjętych ustaleń,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura lub jego Zastępcę.