null

Akty prawne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Zgodnie z ustawą o ustroju m.st. Warszawy z 15 marca 2002 r. stolica jest jedną gminą na prawach powiatu, podzieloną na 18 dzielnic będących jednostkami pomocniczymi.

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:

Rada m.st. Warszawy uchwala lokalną konstytucję, czyli statut miasta. Jest to dokument określający m.in. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów miasta.

Podstawowe akty prawne dotyczące zadań i kompetencji Rady m.st. Warszawy, zasad i trybu funkcjonowania tego organu oraz zasad wyboru oraz sposobu pełnienia mandatu przez radnych. Pracę Rady m.st. Warszawy regulują poniższe uchwały.

Uchwały w sprawie powołania Komisji Rady m.st. Warszawy:

Komisje Rady m.st. Warszawy powołane odrębnymi uchwałami:

Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnym m.st. Warszawy:

 • Uchwała XVII/339/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy –  zobacz 
 • Tekst jednolity uchwały nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą nr I/4/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy –  zobacz

_____________________

Dzielnice są jednostkami pomocniczymi m.st. Warszawy. Organami wykonawczymi w dzielnicach są zarządy dzielnic, a organami stanowiącymi i kontrolnymi - rady dzielnic.

Zakres zadań realizowanych przez dzielnice określa ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, a szczegółowo określa je Statut m.st. Warszawy oraz uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
14 stycznia 2010 roku uchwałą nr LXX/2182/2010 Rada m.st. Warszawy nadała osiemnastu dzielnicom statuty.

Dzielnice Warszawy:

 • Bemowo
 • Białołęka
 • Bielany
 • Mokotów
 • Ochota
 • Praga-Południe
 • Praga-Północ
 • Rembertów
 • Śródmieście
 • Targówek
 • Ursus
 • Ursynów
 • Wawer
 • Wesoła
 • Wilanów
 • Włochy
 • Wola
 • Żoliborz

Uchwała nr XLVI/1422/2008 w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych  zadań i kompetencji m.st. Warszawy – zobacz

Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym dzielnic m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 – II/20/2002

_____________________

Zgodnie z Art. 24h. 1. radni są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym.