null

Składy komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady - [szczegóły]

Komisja Rewizyjna

 1. Maciej Wyszyński - Przewodniczący
 2. Paweł Terlecki - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Czaykowski
 4. Paweł Lech
 5. Maria Łukaszewicz
 6. Paulina Piechna-Więckiewicz
 7. Anna Maria Rożek

Zakres działania:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Piotr Mazurek - Przewodniczący
 2. Cezary Jurkiewicz - Wiceprzewodniczący
 3. Ewa Łuczyńska - Wiceprzewodnicząca
 4. Filip Frąckowiak
 5. Tomasz Tretter
 6. Joanna Wiśniewska-Najgebauer
 7. Piotr Żbikowski

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 • taksówki,
 • wnioski o odwołanie ławników.


Komisja Budżetu i Finansów
 1. Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca
 2. Dorota Lutomirska - Wiceprzewodnicząca
 3. Alicja Żebrowska - Wiceprzewodnicząca
 4. Izabela Chmielewska  
 5. Dariusz Figura
 6. Piotr Guział
 7. Marcin Hoffman
 8. Agnieszka Jakowicka
 9. Ewa Malinowska-Grupińska
 10. Piotr Mazurek
 11. Tomasz Mysłek
 12. Paulina Piechna-Więckiewicz
 13. Jarosław Szostakowski
 14. Piotr Szyszko
 15. Maciej Wyszyński
 16. Małgorzata Żuber-Zielicz

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Komisja Edukacji
 1. Małgorzata Żuber-Zielicz - Przewodnicząca
 2. Rafał Dorosiński - Wiceprzewodniczący
 3. Paulina Piechna – Więckiewicz - Wiceprzewodnicząca
 4. Mariusz Frankowski
 5. Marta Jezierska
 6. Cezary Jurkiewicz
 7. Dariusz Karczmarczyk  
 8. Ewa Masny-Askanas
 9. Ewa Smalcerz 
 10. Jarosław Szostakowski
 11. Iwona Wujastyk

Zakres działania:

 • oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze,


Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 1. Iwona Wujastyk  - Przewodnicząca
 2. Michał Bitner - Wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Soin - Wiceprzewodnicząca
 4. Izabela Chmielewska
 5. Ewa Janczar
 6. Michał Kondrat
 7. Katarzyna Kostyra
 8. Maria Łukaszewicz
 9. Krystyna Prońko
 10. Aleksandra Sheybal-Rostek
 11. Edmund Świderski
 12. Paweł Terlecki  

Zakres działania:

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska
  i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,
 • lokalny transport zbiorowy.

Komisja Kultury i Promocji Miasta
 1. Małgorzata Zakrzewska - Przewodnicząca
 2. Agnieszka Jakowicka - Wiceprzewodnicząca
 3. Michał Kondrat - Wiceprzewodniczący
 4. Filip Frąckowiak
 5. Aleksandra Gajewska
 6. Piotr Guział
 7. Lech Jaworski
 8. Katarzyna Kostyra
 9. Ewa Łuczyńska
 10. Ewa Malinowska-Grupińska
 11. Waldemar Marszałek
 12. Anna Nehrebecka-Byczewska  
 13. Krystyna Prońko
 14. Anna Maria Rożek
 15. Monika Suska
 16. Iwona Wujastyk 
 17. Piotr Żbikowski

Zakres działania:

 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury,
 • promocja m.st. Warszawy,
 • wznoszenie pomników,
 • stołeczne zabytki.

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

 1. Anna Nehrebecka-Byczewska - Przewodnicząca
 2. Filip Frąckowiak - Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandra Sheybal-Rostek - Wiceprzewodnicząca
 4. Mariusz Frankowski
 5. Piotr Żbikowski 

Zakres działania:

 • rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim  w m.st. Warszawie,
 • opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy.


Komisja Ładu Przestrzennego

 1. Michał Czaykowski - Przewodniczący 
 2. Ewa Smalcerz - Wiceprzewodnicząca  
 3. Dorota Zbińkowska - Wiceprzewodnicząca
 4. Michał Bitner
 5. Piotr Guział
 6. Oskar Hejka
 7. Ewa Janczar
 8. Lech Jaworski
 9. Piotr Kalbarczyk
 10. Jolanta Kasztelan
 11. Ewa Masny-Askanas
 12. Daniel Mioduszewski
 13. Paulina Piechna-Więckiewicz
 14. Krystyna Prońko
 15. Aleksandra Sheybal-Rostek
 16. Paweł Terlecki

Zakres działania:

 • ład przestrzenny,
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany,
 • geodezja i kartografia.

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Piotr Szyszko - Przewodniczący
 2. Aleksandra Gajewska - Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Mysłek
 4. Anna Pabisiak  
 5. Maciej Wyszyński
 6. Dorota Zbińkowska

Zakres działania:

 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka wodna,
 • zieleń komunalna i zadrzewienie,
 • gospodarka odpadami;.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  

 1. Rafał Dorosiński - Przewodniczący
 2. Marta Jezierska - Wiceprzewodnicząca
 3. Jarosław Szostakowski - Wiceprzewodniczący
 4. Aleksandra Gajewska
 5. Dorota Kopka 
 6. Anna Nehrebecka-Byczewska
 7. Paulina Piechna-Więckiewicz
 8. Ewa Samonek
 9. Joanna Wiśniewska-Najgebauer
 10. Alicja Żebrowska
 11. Małgorzata Żuber-Zielicz

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze,
 • program „Warszawa bez barier”,
 • opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 • polityka prorodzinna.

Komisja Rozwoju Gospodarczego  
 1. Mariusz Frankowski - Przewodniczący
 2. Dorota Zbińkowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Kropiwnicki - Wiceprzewodniczący
 4. Oskar Hejka    
 5. Dorota Lutomirska

Zakres działania:

 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego,
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • targowiska i hale targowe,
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
  zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m.st. Warszawy,
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy,
 • cmentarze.

 

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

 1. Edmund Świderski - Przewodniczący
 2. Ewa Janczar - Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Bosak
 4. Jacek Cieślikowski
 5. Ewa Masny-Askanas
 6. Tomasz Tretter
 7. Małgorzata Zakrzewska


Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • opiniowanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy,
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

 1. Paweł Lech - Przewodniczący
 2. Piotr Kalbarczyk - Wiceprzewodniczący
 3. Waldemar Marszałek - Wiceprzewodniczący
 4. Daniel Mioduszewski - Wiceprzewodniczący 
 5. Piotr Guział
 6. Tomasz Koziński
 7. Ewa Łuczyńska
 8. Piotr Mazurek
 9. Monika Suska
 10. Gabriela Szustek
 11. Piotr Szyszko 
 12. Paweł Terlecki
 13. Maciej Wyszyński


Zakres działania:

 • kultura fizyczna,
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy,
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki
  w m.st. Warszawie,
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką,
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej,
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej.


Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Lech Jaworski - Przewodniczący
 2. Tomasz Koziński - Wiceprzewodniczący
 3. Michał Bitner
 4. Cezary Jurkiewicz
 5. Piotr Kalbarczyk


Zakres działania:

 • zmian statutu m.st. Warszawy oraz statutów dzielnic m.st. Warszawy,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy.

 Doraźna Komisja Cyfryzacji

 1. Michał Bitner -  Przewodniczący
 2. Agnieszka Soin - Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Janczar
 4. Jolanta Kasztelan
 5. Daniel Mioduszewski
 6. Krystyna Prońko
 7. Aleksandra Sheybal-Rostek
 8. Małgorzata Żuber -Zielicz

Zakres działania:

 • zajmowanie się sprawami dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej, informatyzacji, nowych technologii, cyberbezpieczeństwa, e-usług i społeczeństwa informacyjnego w m.st. Warszawie,
 • analizowanie dostępnych rozwiązań informatycznych z zakresu e-administracji służących poprawie obsługi mieszkańców w m.st. Warszawy,
 • wspieranie rozwoju usług cyfrowych w m.st. Warszawie,
 • wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego,
 • współpraca z  podmiotami działającymi na rzecz rozwoju cyfryzacji.


Komisja Zdrowia

 1. Marcin Hoffman - Przewodniczący 
 2. Dariusz Kaczmarczyk - Wiceprzewodniczący 
 3. Monika Suska - Wiceprzewodnicząca
 4. Oskar Hejka  
 5. Dorota Kopka
 6. Paweł Lech
 7. Dorota Lutomirska
 8. Maria Łukaszewicz
 9. Ewa Samonek
 10. Agnieszka Soin
 11. Gabriela Szustek 
 12. Iwona Wujastyk
 13. Alicja Żebrowska


Zakres działania:

 • ochrona zdrowia,
 • zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Rafał Dorosiński - Przewodniczący
 2. Izabela Chmielewska - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Bosak
 4. Jarosław Szostakowski
 5. Tomasz Tretter

Komisja Etyki

 1. Joanna Wiśniewska-Najgebauer - Przewodnicząca
 2. Jacek Cieślikowski - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Bosak
 4. Michał Czaykowski
 5. Tomasz Koziński
 6. Anna Nehrebecka-Byczewska
 7. Gabriela Szustek