null

Składy komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sprawach związanych z działalnością komisji Rady m.st. Warszawy można się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnymi pracownikami Biura Rady [szczegóły].

>> posiedzenia komisji [zobacz]

Komisja Rewizyjna

 1. Wyszyński Maciej - Przewodniczący
 2. Piechna - Więckiewicz Paulina - Wiceprzewodnicząca
 3. Bitner Michał
 4. Czaykowski Michał
 5. Dorosiński Rafał
 6. Golimont Andrzej
 7. Lech Paweł 
 8. Łukaszewicz Maria
 9. Wąsik Maciej

Zakres działania:

 • kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, w szczególności w zakresie:
  - wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,
  - realizacji uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta,
  - działalności finansowej i gospodarczej,
 • dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Miasta;
 • opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania Prezydentowi absolutorium;
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta;
 • opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta;
 • wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę Miasta w zakresie kontroli. (Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę Miasta).

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Łukaszewicz Maria - Przewodnicząca
 2. Cieciura Adam - Wiceprzewodniczący
 3. Żebrowska Alicja - Wiceprzewodnicząca
 4. Chmielewska Izabela
 5. Cierpisz Zbigniew
 6. Figura Dariusz
 7. Hoffman Marcin
 8. Kasztelan Jolanta
 9. Król Mieczysław   
 10. Lutomirska Dorota
 11. Mazurek Piotr
 12. Piechna - Więckiewicz Paulina
 13. Szostakowski Jarosław 
 14. Szreder Maria
 15. Szyszko Piotr
 16. Wyszyński Maciej

Zakres działania:

 • opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Miasta;
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat;
 • proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Cieciura Adam - Przewodniczący
 2. Mazurek Piotr - Wiceprzewodniczący
 3. Maćkowiak Jarosława - Wiceprzewodnicząca
 4. Jakowicka Agnieszka  
 5. Kasztelan Jolanta 
 6. Wąsik Maciej
 7. Wierzbicki Sebastian
 8. Wiśniewska-Najgebauer Joanna
 9. Żuber-Zielicz Małgorzata

Zakres działania:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli;
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
 • opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Komisja Edukacji i Rodziny

 1. Żuber-Zielicz Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Krajewski Jarosław - Wiceprzewodniczący
 3. Piechna-Więckiewicz Paulina - Wiceprzewodnicząca  
 4. Dubiel Zbigniew
 5. Dworczyk Michał
 6. Johann Olga  
 7. Kasztelan Jolanta
 8. Masny-Askanas Ewa
 9. Melak Andrzej
 10. Szostakowski Jarosław
 11. Szreder Maria
 12. Wujastyk Iwona

Zakres działania:

 • oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze;
  polityka prorodzinna.

Komisja Etyki

 1. Jezierska  Marta - Przewodnicząca
 2. Cieślikowski Jacek - Wiceprzewodniczący
 3. Piechna-Więckiewicz - Wiceprzewodnicząca
 4. Legierski Krystian
 5. Maćkowiak Jarosława
 6. Nehrebecka-Byczewska Anna 

zakres działania:

 • rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady.

Komisja Kultury i Promocji Miasta

 1. Zakrzewska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Cieciura Adam - Wiceprzewodniczący
 3. Jakowicka Agnieszka - Wiceprzewodnicząca
 4. Jaworski Lech
 5. Jezierska Marta
 6. Johann Olga
 7. Legierski Krystian
 8. Malinowska-Grupińska Ewa
 9. Marszałek Waldemar
 10. Nehrebecka-Byczewska Anna 
 11. Rabczon-Mazowiecka Mariola 
 12. Szreder Maria

Zakres działania:

 • kultura w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury;
 • promocja Miasta;
 • wznoszenia pomników;
 • stołeczne zabytki.

Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego

 1. Nehrebecka-Byczewska Anna - Przewodnicząca
 2. Grodzki Michał - Wiceprzewodniczący
 3. Cieciura Adam - Wiceprzewodniczący
 4. GruszkaJolanta
 5. Johann Olga  
 6. Rabczon-Mazowiecka Mariola
 7. Sheybal-Rostek Aleksandra
 8. Szreder Maria
 9. Wierzbicki Sebastian

Zakres działania:

 • rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie, opiniowanie wniosków w sprawach herbu gminy.

Komisja Ładu Przestrzennego

 1. Czaykowski Michał  - Przewodniczący
 2. Serzycki Michał - Wiceprzewodniczący
 3. Sheybal-Rostek Aleksandra -Wiceprzewodnicząca
 4. Bitner Michał 
 5. Cieciura Adam
 6. Czerwosz Magdalena
 7. Dubiel Zbigniew
 8. Grodzki Michał
 9. Jaworski Lech
 10. Kalbarczyk Piotr  
 11. Legierski Krystian
 12. Masn-Askanas Ewa
 13. Wierzbicki Sebastian

Zakres działania:

 • ład przestrzenny;
 • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany;
 • geodezja i kartografia.

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Figura Dariusz - Przewodniczący
 2. Gajewska Aleksandra - Wiceprzewodnicząca   
 3. Żuber Bogdan - Wiceprzewodniczący
 4. Legierski Krystian
 5. Malinowska-Grupińska Ewa
 6. Melak Andrzej
 7. Pabisiak Anna
 8. Szyszko Piotr
 9. Trębicka Zofia
 10. Wyszyński Maciej
 11. Zbińkowska Dorota

Zakres działania:

 • ochrona środowiska i przyrody;
 • gospodarka wodna;
 • zieleń komunalna i zadrzewienie.

Doraźna Komisja ds. Gospodarowania Odpadami

 1. Cieciura Adam - Przewodniczący
 2. Trębicka Zofia - Wiceprzewodnicząca
 3. Bitner Michał
 4. Gajewska Aleksandra
 5. Masny-Askanas Ewa
 6. Nehrebecka-Byczewska Anna
 7. Szostakowski Jarosław
 8. Szreder Maria
 9. Żuber Bogdan     

Zakres działania:

 • monitorowanie przebiegu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie.

Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom

 1. Golimont Andrzej - Przewodniczący
 2. Szostakowski Jarosław -Wiceprzewodniczący
 3. Grodzki Michał - Wiceprzewodniczący
 4. Cierpisz Zbigniew
 5. Jezierska  Marta   
 6. Masny-Askanas Ewa
 7. Nehrebecka-Byczewska Anna
 8. Pabisiak Anna
 9. Piechna - Więckiewicz Paulina
 10. Tysiąc Alicja
 11. Żuber-Zielicz Małgorzata

Zakres działania:

 • polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze oraz program „Warszawa bez barier”;
 • opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w art. 12 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) oraz innych projektów uchwał wynikających z tej ustawy.

Komisja Infrastruktury i Inwestycji

 1. Bitner Michał - Przewodniczący
 2. Zbińkowska Dorota - Wiceprzewodnicząca  
 3. Żuber Bogdan - Wiceprzewodniczący
 4. Melak Andrzej - Wiceprzewodniczący
 5. Chmielewska Izabela
 6. Dorosiński Rafał
 7. Jakowicka Agnieszka
 8. Krajewski Jarosław
 9. Legierski Krystian
 10. Łukaszewicz Maria
 11. Maćkowiak Jarosława 
 12. Sheybal-Rostek Aleksandra
 13. Rzońca Marcin
 14. Trębicka Zofia
 15. Wujastyk Iwona     

Zakres działania

 • drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego;
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i
 • porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz;
 • lokalny transport zbiorowy.

Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Wąsik Maciej - Przewodniczący
 2. Gruszka Jolanta - Wiceprzewodniczący
 3. Chmielewska Izabela
 4. Maćkowiak Jarosława
 5. Szostakowski Jarosław

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Trębicka Zofia - Przewodnicząca 
 2. Kropiwnicki Andrzej - Wiceprzewodniczący  
 3. Czerwosz Magdalena
 4. Lutomirska Dorota 
 5. Wierzbicki Sebastian
 6. Wiśniewska-Najgebauer Joanna
 7. Zbińkowska Dorota
 8. Zdzikot Tomasz

Zakres działania:

 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • opiniowanie spraw związanych z prywatyzacją mienia komunalnego;
 • opiniowanie projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 • targowiska i hale targowe;
 • opiniowanie projektów programów gospodarczych;
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
 • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku;
 • opiniowanie projektów przepisów gminnych dotyczących zasad zarządu mieniem gminy;
 • zasady gospodarowania zasobem budownictwa komunalnego m. st. Warszawy;
 • zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością i pozostającymi w zarządzie m.st. Warszawy.

Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej

 1. Zdzikot Tomasz - Przewodniczący
 2. Czerwosz Magdalena - Wiceprzewodnicząca  
 3. Cieślikowski Jacek
 4. Dworczyk Michał
 5. Gajewska Aleksandra 
 6. Rabczon-Mazowiecka Mariola
 7. Sheybal-Rostek Aleksandra
 8. Zakrzewska Małgorzata

Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
 • opiniowanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy;
 • problematyka integracji europejskiej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  analiza skarg i wniosków mieszkańców;
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej; współpraca z organizacjami pozarządowymi opiniowanie
 • projektów uchwał dotyczących zmian w statucie m.st. Warszawy oraz w statutach dzielnic m.st. Warszawy.
  opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazywanych dzielnicom m.st. Warszawy.

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki 

 1. Lech Paweł - Przewodniczący
 2. Marszałek Waldemar - Wiceprzewodniczący
 3. Szyszko Piotr - Wiceprzewodniczący
 4. Wiśniewska-Najgebauer - Wiceprzewodnicząca 
 5. Czaykowski Michał
 6. Dubiel Zbigniew
 7. Gajewska Aleksandra
 8. Kalbarczyk Piotr 
 9. Maciejowski Maciej  
 10. Pabisiak Anna 
 11. Rzońca Marcin  
 12. Serzycki Michał
 13. Sybilski Tomasz
 14. Szreder Maria 
 15. Wyszyński Maciej
 16. Żebrowska Alicja
 17. Żuber Bogdan

Zakres działania:

 • kultura fizyczna;
 • tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
 • inspirowanie działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy;
 • opiniowanie dokumentów określających strategię rozwoju turystyki w m.st. Warszawie;
 • nawiązanie współpracy z podmiotami prywatnymi, świadczącymi na terenie
  m.st. Warszawy usługi w dziedzinie turystyki;
 • wyzwalanie społecznej aktywności poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami, zajmującymi się turystyką;
 • opiniowanie wniosków i działań zmierzających do pozyskania dofinansowania rozwoju turystyki w m.st. Warszawie ze środków Unii Europejskiej;
 • inspirowanie i opiniowanie działań związanych z doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 1. Jaworski Lech - Przewodniczący
 2. Dworczyk Michał - Wiceprzewodniczący
 3. Czaykowski Michał
 4. Figura Dariusz
 5. Łukaszewicz Maria
 6. Sybilski Tomasz
 7. Szostakowski Jarosław

Zakres działania:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statucie m.st. Warszawy oraz w statutach dzielnic m.st. Warszawy;
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu kompetencji przekazanych dzielnicom m.st. Warszawy.

Komisja Zdrowia

 1. Hoffman Marcin  - Przewodniczący
 2. Cierpisz Zbigniew - Wiceprzewodniczący
 3. Golimont Andrzej - Wiceprzewodniczący
 4. Dubiel Zbigniew
 5. Gruszka Jolanta
 6. Król Mieczysław 
 7. Lech Paweł
 8. Lutomirska Dorota
 9. Rabczon-Mazowiecka Mariola
 10. Tysiąc Alicja
 11. Wujastyk Iwona
 12. Żebrowska Alicja

Zakres działania:

 • ochrona zdrowia;
 • zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.