null

Sesje Rady m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Miasta obraduje na sesjach i wyraża swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń, we wszystkich sprawach, pozostających w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na pierwszej sesji Rada Miasta wybiera Przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący obrad organizuje prace Rady Miasta oraz czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji  i przestrzeganiem porządku obrad. Do wykonywania tych zadań może wyznaczyć wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Sesje Rady Miasta zwołuje Przewodniczący Rady Miasta nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w miarę potrzeby, zawiadamiając o tym fakcie  najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji radnych, Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza, burmistrzów dzielnic, przewodniczących rad dzielnic oraz mieszkańców Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta obowiązany jest także do zwołania sesji na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta może zwołać sesję uroczystą Rady Miasta. Na sesji uroczystej nie podejmuje się uchwał.

Więcej informacji na temat przebiegu sesji, dokumentów, będących przedmiotem obrad oraz procedury głosowań można odnaleźć w  Statucie Miasta Stołecznego Warszawy – Rozdział III Rada Miasta, § 13 oraz  § 23 – 36.

więcej informacji >>