null

Proces legislacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Proces podejmowania uchwał, czyli ogół wszystkich czynności dokonywanych w Radzie Miasta i poza nią, w celu podjęcia uchwały,  określony został szczegółowo przede wszystkim w Statucie m.st. Warszawy. Proces ten, nazywany procesem legislacyjnym, składa się z kilku etapów.

INICJATYWA PODJĘCIA UCHWAŁY
Aby proces legislacyjny mógł się rozpocząć, konieczne jest wniesienie projektu uchwały do Rady. Mogą to uczynić tylko określone podmioty – PODEJMOWwnioskodawcy, którym przysługuje prawo inicjatywy podjęcia uchwały lub stanowiska, są nimi:uPrzewodniczący Rady Miasta, u komisja Rady, u grupa co najmniej pięciu radnych,u  Prezydent, u rada  dzielnicy  na  zasadach  i  w  trybie  określonych  w  uchwale Rady Miasta, u grupa  mieszkańców,  o  której  mowa  w  ustawie  o  samorządzie    gminnym oraz w ustawie o samorządzie powiatowym, posiadających    czynne  prawo  wyborcze  do  wyboru  organu  stanowiącego,  na    zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta.Projekty uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Ze względu na bardzo dużą liczbę projektów, dla ułatwienia prac, każdemu projektowi zostaje nadany indywidualny numer druku.Wnosząc projekt, wnioskodawca wskazuje sprawozdawcę, czyli swego przedstawiciela  upoważnionego  do  reprezentowania  go  w  pracach nad  tym  projektem.  Każdy  projekt  musi  zawierać  uzasadnienie, które  wyjaśnia  m.in.  potrzebę  i  cel  podjęcia  uchwały,  przedstawia przewidywane  skutki  społeczne,  gospodarcze,  finansowe  i  prawne, wskazuje źródła finansowania. Projekt musi być również zaopatrzony w opinię prawną dotycząca zgodności uchwały z przepisami prawa oraz opinię skarbnika odnoszącą się do konsekwencji dla budżetu miasta.Rozpatrzenie  projektu  uchwały  przez  Radę  odbywa  się  w  dwóch czytaniach. Nazwa „czytanie” wzięła się stąd, iż dawniej na sali obrad czytano cały projekt.

PIERWSZE CZYTANIEOdbywa się ono na posiedzeniu plenarnym Rady lub na posiedzeniu komisji właściwej dla danej problematyki wynikającej z projektu. Z uwagi na znaczne obciążenie porządku dziennego posiedzeń Rady regułą jest przeprowadzanie pierwszego czytania na posiedzeniu komisji, decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady. Pewne projekty uchwał, ze względu na swoją wagę muszą być zawsze procedowane w pierwszym czytaniu na posiedzeniu Rady. Są to projekty uchwał w sprawie budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, o  udzieleniu  Prezydentowi  wotum  zaufania  oraz  w  sprawie  absolutorium dla Prezydenta. Pierwsze czytanie projektu uchwały obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania radnych i odpowiedzi wnioskodawcy. Tylko podczas pierwszego czytania mogą być zgłaszane poprawki i autopoprawki do projektu. Po zakończeniu prac komisja opracowuje sprawozdanie z pierwszego czytania zawierające jej opinię o projekcie, poprawki i opinię wnioskodawcy co do ich przyjęcia, a także wnioski mniejszości, o ile zostały zgłoszone.

Drugie czytanie
Czytanie to zawsze jest przeprowadzane na sesji Rady i obejmuje przedstawienie Radzie  sprawozdania  komisji  o  projekcie  uchwały,  a  w  dalszej  kolejności przeprowadzenie  debaty  dotyczącej  projektu.  Drugie  czytanie  kończy  się głosowaniem,  które  musi  być  przeprowadzone  w  ustalonej  kolejności. Najpierw przeprowadza się głosowanie nad wnioskami o odrzucenie projektu lub odesłanie go do komisji (o ile zostały zgłoszone), następnie jeżeli podczas drugiego czytanie zostały zgłoszone poprawki, to radni głosują w odpowiednim porządku nad tymi poprawkami, przyjmując je lub odrzucając. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to możliwe jest zwrócenie projektu wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia, bądź pozyskania uzgodnień z dodatkowymi podmiotami. Na koniec odbywa się głosowanie nad projektem w całości, wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi ze zgłoszonych autopoprawek oraz przegłosowanych poprawek.Co do zasady Rada przyjmuje uchwałę zwykłą większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż „przeciw”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych (czyli 30 radnych). Następnie Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania i w tym momencie projekt staje się już uchwałą. Wszystkie uchwały są  publikowane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  a  dodatkowo  uchwały będące aktami prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.