null

Praca Rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada m.st. Warszawy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych w wyborach powszechnych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członków Przewodniczący, który wraz z Wiceprzewodniczącymi tworzy Prezydium Rady.

Zadania Rady m.st. Warszawy określone zostały w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym i w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalanie statutu Miasta Stołecznego Warszawy;
 2. uchwalanie statutów dzielnic m.st. Warszawy;
 3. ustalanie wynagrodzenia Prezydenta m.st. Warszawy, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 4. powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta - Skarbnika m.st. Warszawy
 5. uchwalanie budżetu m.st. Warszawy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu;
 6. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8. przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 9. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,
  • tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym;
 12. określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej:
 14. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 15. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 16. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych a także wznoszenia pomników;
 17. nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy;
 18. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 19. uchwalanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
 20. uchwalanie programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 21. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Stołecznego Warszawy;
 22. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy oraz rady powiatu.