null

Piątek 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

GP-OR.0050.943.2020
ZARZĄDZENIE NR 943/2020
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. i dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043, 2245 i z 2020 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.
§ 2. Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 26 grudnia 2020 r.
§ 3. Do poinformowania mieszkańców o postanowieniu, o którym mowa w § 1 i § 2, zobowiązuje się:
1) Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy – poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia we wszystkich lokalizacjach urzędów dzielnic;
2) Biuro Administracyjne Urzędu – poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia w pozostałych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy;
3) Biuro Marketingu Miasta - przez podanie do wiadomości mediom w ramach kontaktów służbowych;
§ 4.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Rafał Trzaskowski

Zarządzenie nr 943/2020 z 16-07-2020