null

Nagroda m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady przyznawania Nagrody m.st. Warszawy reguluje § 7 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXII/221/2015 z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, zmieniona uchwałą nr XI/244/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmieniającej uchwałę dotyczącą zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.

Karta zgłoszenia do Nagrody m.st. Warszawy wersja do wydruku

Nagrodę m.st. Warszawy można przyznać osobom lub zespołom osób szczególnie zasłużonym dla Miasta.
Przyznaje ją Rada m.st. Warszawy, za szczególne zasługi dla Warszawy, na wniosek:

  • Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Klubu radnych Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Komisji Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Grupy co najmniej 10 radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Rady dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

Nagroda może wiązać się z jednoczesnym przyznaniem kwoty pieniężnej, albo nagrody rzeczowej i nie może przekraczać wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego dla Warszawy w miesiącu poprzedzającym przyznanie Nagrody, z możliwością zaokrąglenia do 100 (stu) złotych
w górę. Dodatkowo nagrodzony otrzymuje: statuetkę i znaczek Syreny Warszawskiej, w trybie określonym w regulaminie. Środki finansowe na Nagrody uwzględnia się corocznie w budżecie m.st. Warszawy.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.
Osoba nagrodzona otrzymuje: statuetkę i znaczek Syreny Warszawskiej w trybie określonym w regulaminie.

Wykaz osób nagrodzonych