null

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie
NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 23, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 80 ławników
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 80 ławników
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 25 ławników
 4. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – 63 ławników
 5. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  – 20 ławników
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 44 ławników.


  Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w: