null

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2012 - 2015 do następujących sądów:
- Sądu Okręgowego w Warszawie – 37 ławników,
- Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 55 ławników, 
- Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników,
- Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników. 

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w: