null

Nabór uzpełniający kandydatów na ławników

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 
Ogłoszenie
 w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015 do:

 • Sądu Okręgowego w Warszawie - 30 ławników
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 9 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego. Zwracam uwagę, iż zgodnie z 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

 • Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2012, 2001 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
 • na stronach internetowych m.st. Warszawy:  www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 28 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009 i 2001 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy).

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa 134
skr. poczt. 35

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22 656 70 31, 22 656 68 24, 22 656 78 33, 22 656 78 08, 22 656 78 35.

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Załączniki do pobrania:
>> wzór karty
>> wzór listy poparcia kandydata na ławnika
>> wzór oświadczenia (władza rodzicielska)
>> wzór oświadczenia (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skargowe)
>> wzór oświadczenia (spełnienie wymogów ustawowych)
>> formularz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika
>> dodatkowe informacje dla kandydatów na ławników
>> ogłoszenie (wersja doc)