null

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2016 - 2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 133, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)

Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 238   ławników,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 17 ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie –  14  ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia  w Warszawie – 20 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  10 ławników,
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  12 ławników,
 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  20 ławników,
 9. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie –  20 ławników,
 10. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników,
 11. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 159  ławników,
 12. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 10  ławników,
 13. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – 32  ławników,
 14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe  w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 13  ławników,
 15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie –  15  ławników,
 16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy –  11  ławników

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:
• Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16:00
• na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.um.warszawa.pl i www.bip.warszawa.pl
• w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001 i 2022 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134, skr. poczt. 35 (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy)

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22-443-05-96, 22-443-05-83,  22-443-05-84.


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Załączniki:
>> ogłoszenie  (wersja pdf),

>> informacje dodatkowe dot. naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019,

>> karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

>> lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika w naborze uzupełniającym na kadencję 2016-2019,

>> oświadczenie dot. spełniania kandydata na ławnika wymogów ustawowych,

>> oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

>> wzór aktualnych zdjęć, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.