null

Nabór kandydatów na ławników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 ust. 1070 z późniejszymi zmianami) ogłaszam nabór kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych m.st. Warszawy i Sądów Rejonowych m.st. Warszawy w kadencji 2012 - 2015.

Obywateli spełniających wymogi art. 158 § 1 i 3 oraz art. 159 § 1 i 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszam do wzięcia udziału w kadencyjnym naborze na ławnika sądowego.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można w:

• Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2012, 2001
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18:00;
• na stronach internetowych m.st. Warszawy:

www.radawarszawy.um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
www.bip.warszawa.pl

• w Urzędach oraz na stronach internetowych Dzielnic m.st. Warszawy;

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

• 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w dniach  15 - 30 czerwca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009, 2012, 2001 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady Warszawy).

Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134, skr. poczt. 35

Dokumenty do pobrania:

>> wzór karty
>> wzór listy poparcia kandydata na ławnika
>> wzór oświadczenia dotyczacy  władzy rodzicielskiej
>> wzór oświadczenia dotyczący postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skargowego
>> formularz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela Biuro Rady m.st. Warszawy
tel.: 022/documents/60188/14711176/wzor_listy_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnika.doc/d38a4b68-93e8-5205-8d1a-1f5fb1b66ebd?t=1607547392534 656-68-24, 656-78-33, 656-78-08, 656-78-35

Prezydent
m.st. Warszawy
(-)
Hanna Gronkiewicz-Waltz