null

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2024-2027.

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”)
Ogłaszam nabór kandydatów na ławników w kadencji 2024-2027 do następujących sądów:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie – 217 ławników,
 2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20  ławników,
 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 8  ławników,
 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia  w Warszawie – 8 ławników,
 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 40 ławników,
 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie –  8 ławników,
 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie –  8 ławników,
 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 22 ławników,
 9. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – 16 ławników,
 10. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 76 ławników,
 11. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 121 ławników,
 12. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 10 ławników,
 13. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie – 12 ławników,
 14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe  w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników,
 15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – 6 ławników,
 16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.). Ważne: w związku z nowelizacją ww. rozporządzenia od 5 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia.

Kartę można uzyskać w:

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. 2009 oraz za pośrednictwem poczty na adres do korespondencji: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów: 22 443 05 84, 22 443 05 99, 22 443 05 96, 22 443 05 97, 22 443 05 80.

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.). Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronach internetowych m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.plhttps://um.warszawa.pl/waw/radawarszawy; www.um.warszawa.pl


Prezydent m.st. Warszawy
Rafał Trzaskowski

Załączniki: