null

Honorowy Obywatel m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zasady przyznawania godności Honorowego Obywatela reguluje § 5 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 z 10 stycznia 2008 r.) oraz uchwała nr XII/222/2015 z 28 maja 2015  r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy.   

Godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Rada m.st. Warszawy tytuł Honorowego Obywatela nadaje w drodze uchwały i może być nadany tej samej osobie tylko raz. 
Z inicjatywą przyznania tytułu mogą wystąpić:

 • Prezydent m.st. Warszawy,
 • Przewodniczący Rady m.st. Warszawy,
 • klub radnych,
 • rada dzielnicy.

Wniosek o nadanie godności należy składać na ręce Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy najpóźniej do 15 maja każdego roku i powienien zawierać:

 • dane o kandydacie,
 • określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.

Komisją wiodącą w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela jest Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej Rady m.st. Warszawy, działająca w tym zakresie w porozumieniu z innymi komisjami Rady.
Osoba wyróżniona tytułem otrzymuje:

 • dyplom nadania godności,
 • medal,
 • odznakę,
 • legitymację.

Uroczystego wręczenia dokonuje Przewodniczący Rady m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy na uroczystej sesji z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo na innej uroczystości. Osoby otrzymujące najwyższe warszawskie odznaczenie wpisują się do Księgi Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy, którą prowadzi Przewodniczący Rady. Wyróżnieni mogą uczestniczyć na prawach honorowych gości w:

 • sesjach Rady Miasta,
 • uroczystościach Miasta,
 • imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych organizowanych przez Miasto.

Honorowy Obywatel ma prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (LVI/1584/2013) oraz do bezpłatnego parkowania pojazdami samochodowymi (XXXVI/1077/2008).
Wydatki związane z nadaniem godności pokrywa się z budżetu Miasta.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy i Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy.

9 września 2010 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę (nr LXXXIX/2641/2010) powołującą Radę Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Zgodnie z tym dokumentem Rada jest ciałem doradczym, a udział w jej pracach wielu znamienitych osób, przyczyni się do wytyczenia nowych kierunków rozwoju stolicy oraz jej promocji.