Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  W dniach 18-21 października 2006 w Warszawie gościli przedstawiciele Urzędu Miasta Düsseldorf. Wizyta miała charakter roboczy i odbyła się w ramach porozumienia o współpracy miast Warszawa-Düsseldorf.

 • Artykuł

  Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Forum Dialogu Społecznego mają zaszczyt zaprosić organizacje pozarządowe do udziału w seminarium pt.: "Wspólna odpowiedzialność - wspólne działanie" Rozwój współpracy organizacji pozarządowych z samorządem m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2006 roku w godz. 9:00 - 17:00.

 • Artykuł

  Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego (zespoły) są gremiami opiniodawczymi, powoływanymi przez dyrektora biura albo burmistrza

 • Artykuł

  14 października 2022 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 14 października 2022 roku. Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania. Zarządzenie nr 1577/2022...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów...