Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

  • Artykuł

    Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wolska Akademia Seniora Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...