Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Nabór ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza nabór ofert na realizację zadania publicznego „Warszawska Wigilia z dostawą” w trybie art. 15zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Cel realizacji zadania Celem...

 • Artykuł

  14 października 2021 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Uchwałę nr LV/1704/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 -2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Placówki Wsparcia Dziennego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...