Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Aktywna warszawska młodzież 2022-2023” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2022-2023” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki ewid. nr 50/1 z obrębu 6-08-01 przy ul. Telefonicznej 20, w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Treść projektu uchwały i formularz do...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Lato w Mieście 2022” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz...

 • Artykuł

  Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego (zespoły) są gremiami opiniodawczymi, powoływanymi przez dyrektora biura albo burmistrza. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele biura albo wydziału wskazani przez dyrektora biura albo burmistrza; przedstawiciele organizacji. Liczbę członków zespołu określa dyrektor biura albo burmistrz. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych powinna być równa liczbie przedstawicieli biura albo wydziału. Członków zespołu wyznaczają: ...