Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  W Warszawie aktywnych jest około 9 tysięcy fundacji i stowarzyszeń, z których połowa działa na rzecz mieszkańców. Rada m.st. Warszawy uchwaliła właśnie nowy wieloletni Program rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi, który wyznaczy kierunki działań na najbliższe lata.

 • Artykuł

  14 października 2021 roku zostało przyjęte zarządzenie nr 1708/2021 Prezydenta m.st. Warszawy zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Najważniejsze zmiany procedury konkursowej obejmują następujące kwestie: we wzorach ogłoszeń konkursowych oraz umów zostało uwzględnione zagadnienie...

 • Artykuł

  14 października 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku. Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania....

 • Artykuł

  14 października 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przywołane zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 roku. Poniżej została zamieszczona treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania....

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021- 2024 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami”. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku...