Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. BKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy: Konsultowanie i...

 • Artykuł

  Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbędzie się w dniu 21 wrzesnia 2012 roku o godz. 10:00 w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ul. Rakowieckiej 24, piętro II, sala 208. W porządku obrad: Prezentacja dorobku obchodów ROKU UTW – Pakt Na Rzecz Seniorów, Rządowy program na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych - konkurs grantowy dla UTW, Dyskusja nt przyszłości organizacyjno-prawnej Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, Podsumowanie współpracy z...

 • Artykuł

  Wydarzenie kierowane jest do: - przedstawicieli organizacji pozarządowych - biznesu i startupów, przedstawicieli ekosystemu startupowego i nowych technologii - osób na etapie zmiany, poszukujących wiedzy, inspiracji, narzędzi do podniesienia kwalifikacji zawodowych Informacje o wydarzeniu:

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2020-2022 oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja wolontariatu na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej m.st. Warszawy.