Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych...

 • Artykuł

  Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na pierwsze w tym roku posiedzenie Forum Komisji Dialogu Społecznego, którego tematem będą zbiórki i darowizny. Porozmawiamy o tym jakie przepisy należy brać pod uwagę, aby zgodnie z prawem wspierać osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych w Ukrainie.

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024. Program wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024 (zwany dalej „Programem”) stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...

 • Artykuł

  Zespoły do spraw oceny realizacji zadania publicznego (zespoły) są gremiami opiniodawczymi, powoływanymi przez dyrektora biura albo burmistrza. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele biura albo wydziału wskazani przez dyrektora biura albo burmistrza; przedstawiciele organizacji. Liczbę członków zespołu określa dyrektor biura albo burmistrz. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych powinna być równa liczbie przedstawicieli biura albo wydziału. Członków zespołu wyznaczają: ...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku pod nazwą: Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły. Nazwa zadania konkursowego: Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły. ...