Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych oraz seniorów w kryzysie II. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert...

 • Artykuł

  Nagroda Grand S3KTOR przyznawana jest organizacjom szczególnie zasłużonym. Takim, które od co najmniej 10 lat zmieniają Warszawę oraz życie jej mieszkanek i mieszkańców na lepsze. Laureaci Grand S3KTOR-a 2022 robią to od ponad 30 lat.

 • Artykuł

  13 września 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 1447/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów...

 • Artykuł

  Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na spotkanie FORUM KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 03 października 2023 r. w godz. 17.00– 19.30 w formie spotkania bezpośredniego. Miejsce spotkania: Hotel Gromada (Pl. Powstańców Warszawy 2, sala Stokrotka na parterze) Temat: Spotkanie z osobami kandydującymi do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Do udziału w spotkaniu...