Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Prezydent m.st. Warszawy 1 kwietnia 2022 roku wydał zarządzenie nr 537/2022 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tryb ten dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, udzielanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w...

 • Forum Komisji Dialogu Społecznego działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, a jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy branżowymi komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego. Funkcjonowanie Forum określa § 28 programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi. Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. Odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych...

 • Artykuł

  Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na pierwsze w tym roku posiedzenie Forum Komisji Dialogu Społecznego, którego tematem będą zbiórki i darowizny. Porozmawiamy o tym jakie przepisy należy brać pod uwagę, aby zgodnie z prawem wspierać osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych w Ukrainie.

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024. Program wpierania rodziny m.st. Warszawy na lata 2022-2024 (zwany dalej „Programem”) stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...