Wyróżnione wydarzenia

  • Zakup usług od organizacji pozarządowych

    Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tryb otwartego konkursu ofert. Ustawodawca przewidział jednakże inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakup usługi od organizacji pozarządowych (prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).

  • Realizacja zadań publicznych dot. COVID-19

    Zarządzenie nr 1430/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  • Realizacja zadań publicznych dot. zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy

    Prezydent m.st. Warszawy 1 kwietnia 2022 roku wydał zarządzenie nr 537/2022 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tryb ten dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, udzielanych na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom...