null

Zmiana ogłoszenia konkursowego dot. wsparcia programów ze środków pozabudżetowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzeniem Nr 3087/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2009 roku zostało zmienione Zarządzenie Nr 2525/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Zarzadzeniem Nr 3087/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2009 roku zostało zmienione Zarządzenie Nr 2525/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2009 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych, z zakresu § 28 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze zmiany:

wprowadzenie definicji środków pozabudżetowych,skrócenie ostatecznego terminu składania ofert do 15 października 2009 roku,wprowadzenie konieczności tłumaczenia załączników na język polski,wydłużenie terminu aktualności odpisu z rejestru (np. KRS) do 6 miesięcy, wprowadzenie konieczności przedstawiania w formularzu ofertowym, bez względu na czas realizacji całości zadania, jedynie tej części zadania, która jest realizowana w 2009 roku.

tekst ujednolicony ogłoszenia konkursowego

Załączniki: