null

Upowszechnianie praw człowieka i promocja różnorodności społecznej – regranting; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie praw człowieka i promocja różnorodności społecznej – regranting

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do 17 stycznia 2024 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy_ce Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają Oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych. Kontakt: Bernadeta Włoch-Nagórny, Monika Nowakowska, numery telefonu: 22 443 02 98 albo 22 443 34 92 od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16, e-mail: rownetraktowanie@um.warszawa.pl.

Zarządzenie nr 1710/2023 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 120/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 330/2024 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: