null

Organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora w dniach 25 września - 2 października 2021 r. oraz organizacja wydarzenia zamknięcia Warszawskich Dni Seniora w dniu 2 października 2021 r. – pn. „Jarmark Kreatywności”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora w dniach 25 września - 2 października 2021 r. oraz organizacja wydarzenia zamknięcia Warszawskich Dni Seniora w dniu 2 października 2021 r. – pn. „Jarmark Kreatywności”.

 

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 7 września 2021 roku do godz. 16.00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Aleksandra Płońska, nr telefonu 22 443 14 66, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00).

Zarządzenie nr 1462/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogoszenia otwartego kokursu ofert