null

Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle somatycznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej, otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle somatycznie chorymi polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do 20 czerwca 2024 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Lewandowska, nr telefonu 22 443-02-74, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.00).

Załączniki: