null

Aktywna warszawska młodzież 2024-2025; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2025 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania: Aktywna warszawska młodzież 2024-2025

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 21 czerwca 2024 roku do godz. 16:00.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (nr telefonu 22 443 35 44 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00).

Załączniki: