null

Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem.

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login​ do dnia 11.07.2021 roku do godz. 24.00.

  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

  3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Gołąb nr telefonu 22 443 14 98, e-mail: bgolab@um.warszawa.pl, w godz. 8.00–16.00).

 

Zarządzenie nr 957/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego

Komisja konkursowa

Zarządzenie nr 1370/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników

Załączniki: